• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide13.jpg
 • meot_slide14.jpg
 • meot_slide15.jpg
 • meot_slide16.jpg
 • meot_slide17.jpg
 • meot_slide18.jpg

 

Kihelyezett Missziói Bizottsági ülés volt Beloianniszban

Beloianniszban tartotta ülését a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Bizottsága 2018. október 29-én, hétfőn 10 órakor.

A görög polgárháború 400 menekültje telepedett itt le 1950-től.Elmondta egy néni, hogy ő 13 éves volt ekkor. Akkor azt mondták neki, hogy csak néhány hónapot töltenek Magyarországon. Azóta is itt él. Édesanyjával 27 év után találkozott Németországban. A falu lakosságának 30%-a görög. Minden felirat (pl. Petőfi utca) kétnyelvű. Értekezletünket az 1996-ban épült görög ortodox templomban és annak termében tartottuk. Szentirmai Róbert ortodox pap szívvel-lélekkel végzi szolgálatát.

 

 

 

Ökumenikus Missziói Nap

Miskolc - 2018.10.14

 

Ebben az évben Miskolcon rendezte meg missziói napját a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának missziói és evangélizációs bizottsága. Ezen a napon a város gyülekezeteiben a bizottság református, evangélikus, pünkösdi, metodista, ortodox és baptista tagjai prédikáltak. Az igehirdetések vezérigéje: "A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által." /Róma 5,5./ volt.

Az Ökumenikus Tanács vendégeiként a házigazda-gyülekezetek lelkészei és a vendég-igehirdetők együtt ebédeltek.

Bensőséges beszélgetések alakultak ki régi és új ismerősök között.

Koradélután az avasi református templomot látogattuk meg.

A délután öt órakor kezdődő ökumenikus istentiszteletet a belvárosi evangélikus templomban tartottuk, melyen Jobbágy Bertalan református lelkipásztor szívhez-szólóan hirdette hirdette az igét, s melyen a bizottság tagjai is bekapcsolódtak az istentiszteleti szolgálatokba.

Dr. Fischl Vilmos a MEÖT főtitkára tartalmas összefoglaló előadást tartott "Az ökumené a mai Magyarországon" címmel. Főtitkár testvérünk nagy odaadással koordinálja az Ökumenikus Tanács munkáját, benne a missziói és evangélizációs bizottság rendezvényeit is.

A missziói nap szeretetvendégséggel zárult, melyen a helyi gyülekezetek jelenlevő tagjai is részt vettek a MEÖT vendégeiként.

Hisszük, hogy az ilyen rendezvények elmélyítik a testvéregyházak tagjainak kapcsolatát és bátorítanak a misszió és evangélizáció kitartó végzésére.

 

Nemeshegyi Zoltán 

MEÖT Misszió és Evangelizációs Bizottság elnök

 

BESZÁMOLÓ A MEÖT 2018. ÉVI ÖKUMENIKUS LELKÉSZI ÉS MUNKATÁRSI KONFERENCIÁJÁRÓL

A KONFERENCIA FŐCÍME:

„TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET”
/MÁTÉ 28,19/ AZ EVANGÉLIZÁCIÓ GYAKORLATA


Évente egy alkalommal, június utolsó hetében öt napon át tart a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) által szervezett lelkészi és munkatársi konferencia. Az utóbbi években a helyszínt az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ adja Révfülöpön.
A konferencia témája a missziói munkához, evangéliumhirdetéshez, gyülekezetépítéshez kapcsolódik. A 2017-es évben a konferencia témája például Az egyház (gyülekezet), mint missziói közösség volt.
A reggeli és esti áhítatok, az igetanulmányok és előadások a megadott központi témát hivatottak elmélyíteni. Az igetanulmányokat és előadásokat más-más személy tartja. A délutáni csoportfoglalkozásban a nap során elhangzottakat beszélik meg a csoportvezetők irányításával. Az említett foglalkozások mellett marad idő a közös imádkozásra és sok éneklésre. A jelenlevők között általában van hangszeren játszani tudó résztvevő, aki zongora, gitár vagy hegedű kíséretével segíti az éneklést. A szervezők arra is figyelemmel vannak, hogy ebéd után legyen elegendő idő pihenésre, kirándulásra vagy beszélgetésekre. A régi ismerősök gyakran évente egyszer, csak ezen a konferencián találkoznak és folytatnak építő beszélgetéseket.

 

Külön erőssége a konferenciának, hogy különböző felekezetből érkezett lelkészek és gyülekezeti munkatársak békességben, egységben, egymást tiszteletben tartva tudnak hitben épülni, lelkileg gazdagodni, szélesebb látókörre törekedve értelmezni a Szentírást és az őket körülvevő világot. Ez egy működőképes ökumené, nem egy protokolláris felekezetközi találkozás, mivel a hitet, Isten követését, az evangélium továbbadását fontosnak tartó emberek vesznek részt a konferencián.
A szolgálatban megfáradtak, gyülekezeti gondokkal, saját erőtlenséggel küzdő szolgálattevők ezen a helyen lelkileg megerősödhetnek, hitükben megújulhatnak, hogy helyt tudjanak állni azon a helyen, ahova Isten küldi és feladattal bízza meg őket. A konferenciának ez az egyik nagy áldása, amiért többen éveken át látogatják, és amiért új résztvevők is vágynak részesülni ebben az áldásban.

 

Ebben a felülről elkészített csodában részesülhettünk e mostani alkalommal is. Megismerhettük az örök, változhatatlan evangélium átadásának különböző módjait. Hallhattuk, hogy a legtöbb ember vágyakozik, nyitott Isten megváltó szeretete iránt. A vágyakozók közül viszont kevesen lépik át valamelyik felekezet templomának vagy gyülekezeti házának küszöbét, a keresztyének között pedig kevesen keresik meg az evangélium átadása céljából ezeket az embereket. „Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt” (2Kor 5,14, RÚF 2014); Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét”(2Tim 1,7). Éppen az említett igei bíztatás, a Szentlélek támogató munkája által lehet és kell az evangéliumot részben mások elé élni, részben szájunkkal megvallani. Ezt mondhatjuk, hogy „Munkánk nem hiábavaló az Úrban”. Ott is megújulhat a gyülekezet, ahol már emberileg lemondtak róla (lásd Szólád és más gyülekezetek).

 

Hálaadással gondolunk az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási  vezetőjének, Dr. Hafenscher Károlynak és az ott dolgozóknak krisztusi szeretetére, amellyel újra körülvették a résztvevőket.

Vajs Tibor
református lelkész

 

ÖKUMENIKUS LELKÉSZI/MUNKATÁRSI KONFERENCIA

 

Kedves Testvérek!

 

Szeretettel hívunk Benneteket ez évi lelkészi (és munkatársi) missziói konferenciánkra, amelyet

 

Révfülöpön az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartunk

2018. június 25-29. között

(8253 Révfülöp, Füredi út 1.)

 

Szokásunkhoz híven, idén is június utolsó hetében tartjuk missziói-lelkészi konferenciánkat Révfülöpön. Az érkezőket június 25-én, hétfőn délután várjuk, melyre természetesen munkatársaitokat is szívesen látjuk.

Közös programunk hétfőn vacsorával kezdődik, és pénteken ebéddel fejeződik be. A 2018-as év központi igéje és témája:

 

„Tegyetek tanítvánnyá minden népet” /Máté 28,19a/

Az evangélizáció gyakorlata

 

Ez a téma mindig aktuális. Jézus az egyik legfontosabb feladatának tartotta, hogy tanítványokat hívjon el és tanítson. Az evangéliumokban is olvasható, hogy Jézus időt, energiát és türelmet nem sajnálva vett részt tanítványai életében, válaszolt kérdéseikre, példát mutatott nekik. A tanítványság egy olyan hagyomány, amelyet Krisztus kezdett el és az ő példáját követve folytatnunk kell, nem kevés időt és odafigyelést rászánva.

A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes Biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett, kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az öt nap folyamán. 

A konferencián az Igetanulmányokat a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsához 

(MEÖT) tartozó tagegyházi vezetők tartják. A délelőtti előadásokat és a délutáni csoportfoglalkozásokat pedig a MEÖT-höz tarozó tagegyházak lelkészei végzik. 

 

Kérjük, hogy imádsággal készüljetek konferenciánkra, hogy a Szentlélek segítségével épüljünk és tanuljunk egymás tapasztalatából.

 

Ócsa, 2018. február 8.

 

A szervezők nevében:

Nemeshegyi Zoltán

MEÖT Missziói Bizottság elnök sk.

 

Az Ökumenikus lelkészi konferencia 2018-es programtervezetét itt töltheti le!

A tájékoztató levél ide kattintva tölthető le!

A jelentkezési lapot itt töltheti le (2018)

 

 

 

 

 

Híradás a dabasi missziói napról


A reformáció hónapjának állandó programpontja a missziói nap. Ebben az évben Dabason rendezte meg az Ökumenikus Tanács Missziói Bizottsága, október 8.-án vasárnap. Délelőtt Dabas, Inárcs. Ócsa és Örkény templomaiban, imaházaiban hirdettek igét a bizottság tagjai. Ebédre az Ökumenikus Tanács látta vendégül a bizottság tagjait és a vendéglátó gyülekezetek lelkipásztorait. Ebéd után a Dabasi református egyház vezetősége szervezett városnézést. Délután öt órai kezdettel közös istentiszteletet tartottak a környék gyülekezetei, melyen Pataky Albert a Pünkösdi Egyház elnöke, a MEÖT alelnöke hirdette az Igét, dr. Fischl Vilmos a MEÖT főtitkára tartott előadást a magyar ökumenéről, és a bizottság tagjai vettek részt a liturgiában. Szeretetvendégség zárta a napot, amely nagyszerű alkalom volt arra, hogy a környék gyülekezetei együtt erősödjenek missziói elkötelezettségükben.

Nemeshegyi Zoltán

MEÖT Missziói Bizottságának elnöke

 

 

BESZÁMOLÓ A MEÖT 2017. ÉVI ÖKUMENIKUS LELKÉSZI ÉS MUNKATÁRSI KONFERENCIÁJÁRÓL

A KONFERENCIA FŐCÍME: „AHOGY ENGEM KÜLDÖTT AZ ATYA, ÉN IS ELKÜLDELEK TITEKET…” JÁNOS 20,21

AZ EGYHÁZ (GYÜLEKEZET), MINT MISSZIÓI KÖZÖSSÉG

 

Révfülöpön, az Ordass Lajos evangélikus oktatási központban megtartott ötnapos konferencián közel ötven fő vett részt különböző felekezetekből. A résztvevők többsége évek óta visszajár ezekre a hitépítő jellegű konferenciákra, kisebb részét az újonnan érkezők alkotják. A program összeállítását készítők minden évben egy központi téma köré szervezik az elhangzó szolgálatokat: reggeli áhítatot, melyhez imaközösség kapcsolódik, délelőtti bibliatanulmányt és előadást, valamint az esti áhítatot. Délután tartják a csoportfoglalkozásokat, melyek vezetését az előre kiválasztott csoportvezetőkre bízzák. Ezeken a beszélgetéseken dolgozzák fel az elhangzott délelőtti igetanulmányt és előadást. A különböző alkalmakon sok ének hangzik el, melyeket az evangélikus énekeskönyvből, 2017-ben pedig a jelenlevők számára kiosztott MEÖT énekeskönyvből énekeltünk. Ez utóbbi énekkönyvecskét a MEÖT főtitkára, Dr. Fischl Vilmos osztotta ki ajándékul a résztvevőknek. A zenei kíséretet Isten mindig megoldja. E mostani alkalommal hegedű és zongorakíséretet kaptunk ajándékba Dr. Dobos Ágoston és J. András személyében. 

A 2017. évi konferencia főelőadója Dr. B. Koshi, a gyülekezeti misszió kiváló szakértője volt, aki Indiából érkezett közénk. Három előadást tartott angol nyelven, melyek tolmácsolását Dani Eszter református lelkipásztor, az MRE Misszió irodájának vezetője vállalta el. 

Dr. B. Koshi első előadásának témája Az egység kérdése az egyházban, a második előadásé A missziói közösség a társadalmi különbségek áthidalásában, a harmadik előadásé  A misszió holisztikus megvalósulása. Mindhárom előadás középpontjában Isten országának felfedezése állt, Jézus Krisztusnak mint megváltónak és királynak a középpontba helyezésével. A Szentírás közösségi szemléletű kultúrában született, előadónk ezt a közösségi szemléletet, mint lencsét hozta el a számunkra, mivel az európai, de általában a nyugati kereszténység az Írások individualista módon történő olvasásához áll közelebb. Találó képet kaptunk a szemüvegkeretbe helyezett két lencsével, melyek az optikus megfelelő kiválasztásával és annak segítségével javíthatják látásunk. E két lencse használatát – a Szentírásnak az egyénre és a közösségre is fókuszáló olvasását -  tanulhattuk ezeken a napokon. Ismerkedhettünk a keleti kultúrában meghatározó szerepet betöltő „szégyen¬¬, tisztesség, dicsőség” fogalmainak összefüggéseivel, valamint a közösségi szemlélettel. A keleten élő keresztények számára fontos Isten országa, Jézus király volta. Évtizedeken át egyoldalúan, mint Megváltót hirdették meg az Indiában munkálkodó misszionáriusok Krisztust, de Krisztus, mint király, háttérbe szorult. 

Isten országát példázatokon keresztül ismerhettük meg, a mustármag, a kovász és más példázatok segítségével. A Biblia nem definíciókba foglalva mondja el, hogy mi az Isten országa, hanem példázatokban, mivel Isten országa túlságosan gazdag ahhoz, hogy definíciók által megragadható, leírható legyen. Az egyház egységének modelljét a Szentháromság Istenben találjuk meg. A Szentháromságot szintén nehéz megmagyarázni, az egyházban élőknek is, azon kívül levőknek pedig alig lehetséges. Mégis hirdetnünk kell a Szentháromság Istent és az Ő országát. Akkor fogják az emberek sejteni, hogy kicsoda a Szentháromság egy Isten, ha az egyházban látják megvalósulni a szeretet által formált egységet. Jézus főpapi imájában (János 17. fejezete) könyörög ezért az egységért, mert ennek megvalósulása segíti a világot, hogy megértsék, hogy az Atya küldte el a Fiút ebbe a világba. Az Atya a Fiút küldte el, de ahogyan őt elküldte, úgy küldi el Jézus is az ő tanítványait: „Ahogy engem küldött az atya, én is elküldelek titeket…” János 20,21. Két dologról feledkezünk meg e küldetéssel kapcsolatban. Az egyik, hogy az Isten országát kell hirdetnünk, a másik az anyagiakra vonatkozik, a szegénység felvállalásával kell tanítvánnyá tegyünk embereket. A tanítvánnyá tétel életközösséget jelentett a Közel-Keleten és keleten egyaránt. A jövőben a pénznek egyre kevesebb szerepe lesz a missziói munkában, Isten a Szentlélekhez fogja vezetni azokat, akik ebben a küldetésben részt vesznek. A vetőmagnak el kell halni a talajban ahhoz, hogy termést hozzon, Krisztus követője, országának hirdetője elveszti életét, meghal önmagának, hogy életét a királyra bízva megtalálja benne.  A kereszténység 80%-a (Operation World számítása) 2020 körül a globális világ dél-keleti felén lesz megtalálható: Latin Amerikában, Ázsiában és Afrikában. A misszió Isten szívéből fakadó cselekvés, ezért együtt kell világítanunk („Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.” Mt 5,14) e világban, és hirdetnünk Isten országát, Jézus megváltását és királyságát, aki halálával és feltámadásával legyőzte a gonosz hatalmát. Királyi papság vagyunk (1Pt 2,9) és küldetésünk, hogy Krisztus megváltására és uralmára épülve (Ő a sarokkő, némelyeknek a botránkozás köve, másoknak zárókő; 1Pt 2,4-9), mint lelki ház, egymásra épülve hirdessük az Atya dicsőségét és a Szentháromság Isten egységét e teremtett világban. Krisztus új teremtéseként, megújult istenképűséggel ez lehetséges.

Többek kérésére előadónk, Dr. B. Koshi, külön foglalkozott azzal kérdéssel, hogy mit jelent szolgálni a „szégyen – tisztesség” kultúrájában élők közt. 

Dr. Garádi Péter, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnöke „a gyülekezet a világban” címmel tartott előadást. 

Dr. Horváth Levente, református lelkipásztor, a Bonus Pastor Alapítvány elnöke, négy estén át hirdette az igét. Az első igehirdetés textusa a Lk 14,7-24. volt, a másodiké részben ugyanaz az igeszakasz: Lk 14,15-24., a harmadik és negyedik napi igehirdetések a Lk 10, 38-42. rész alapján hangzottak el Mária és Márta történetéről, de új megvilágításban és újszerű alkalmazással. Az igék Kecskeméthy István fordításában szólaltak meg. 

Négy igetanulmány volt, melyeket más és más előadó tartott meg a következő sorrendben: Dr. Hafenscher Károly, evangélikus lelkipásztor, az Oktató Központ igazgatója, aki egyben a Reformáció Emlékbizottság munkájáért felelős miniszteri biztos, Nemeshegyi Dávid, rákoshegyi baptista lelkipásztor két alkalommal tartott igetanulmányt, a záró igetanulmányt pedig Rozgonyi Botond, a PTF tanszékvezető tanára tartotta.

 

Csoportvezetők: Nemeshegyi Zoltán, Szeverényi János, Gyurkó József, Pintér Imre, és Prókai Árpád lelkipásztorok.  

Isten áldása legyen az elhangzottakon, Szentlelke munkálja, hogy a konferencia résztvevőinek életében folytatódjon megkezdett munkája, hogy a Szentháromság Isten dicsősége nyilvánvalóvá váljon általunk abban a környezetben, amelyben élünk és szolgálunk. 

 

Vajs Tibor református lelkipásztor

 

Horváth Levente letölthető hanganyag (mp3)

Nemeshegyi Dávid letölthető hanganyag (mp3)

Dr. Hafenscher Károly letölthető hanganyag (mp3)

 

ÖKUMENIKUS LELKÉSZI /MUNKATÁRSI MISSZIÓI KONFERENCIA RÉVFÜLÖPÖN


Kedves Testvérek!


Szeretettel hívunk Benneteket ez évi lelkészi (és munkatársi) missziói konferenciánkra, amelyet

Révfülöpön az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban

(8253 Révfülöp, Füredi út 1.) tartunk 

június 19 - 23. között.

 

Tehát úgy, mint hagyományosan, június utolsó hetében tartjuk ez évi missziói-lelkészi konferenciánkat Révfülöpön 19-én délután várjuk az érkezőket – amelyre természetesen munkatársaitokat is szívesen látjuk és várjuk. Közös programunk hétfőn vacsorával kezdődik, és pénteken ebéddel fejeződik be.


Konferenciánk témája: Az egyház /gyülekezet/, mint missziói közösség

„Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” János 20, 21.

A téma szövege nem igényel különösebb magyarázatot. Hisszük, hogy az evangélium minden időkben érvényes üzenetet hordoz az egész társadalom számára általában, de különösen is az elszigetelt vagy megfáradt gyülekezetek számára. Ezekkel a jelenségekkel szemben egyedül Krisztus erejével vehetjük fel a versenyt.

Konferenciánk erőssége továbbra is hármas: evangelizáció, lelkigondozás, szakmai támogatás.

Fokozottan kívánunk figyelni az erkölcsi, szellemi válságra adandó egyetlen válaszunk sokféle kifejezésmódjára.

Örömmel adjuk hírül, hogy reménységünk szerint az esti istentiszteleteken az Ökumenikus Tanács tagegyházainak lelkészei bizonyságtételeiből épülhetünk.

Szolgálatunk, felelősségünk és elkötelezettségünk közös, mert az egy Úrtól kaptuk. Ebben a lelki egységben szeretnénk együtt lenni Révfülöpön, a testvéri közösség ápolásában, az Igére figyelésben és az imádságban.


Kérjük, hogy imádsággal készüljetek konferenciánkra és azzal a készséggel, hogy a Szentlélek segítségével újat is tanuljunk egymástól.

 

Ócsa, 2017. február 8.

A szervezők nevében 

Nemeshegyi Zoltán a MEÖT Missziói Bizottságának elnöke sk.

 

A tájékoztató levél és a jelentkezési lap ide kattintva tölthető le!

 

P R O G R A M

ÖKUMENIKUS LELKÉSZI/MUNKATÁRSI KONFERENCIA
RÉVFÜLÖP, ORDASS LAJOS OKTATÁSI KÖZPONT, 2017. jún. 19 – jún. 23.

„Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” János 20, 21.


Az egyház /gyülekezet/, mint missziói közösség 

Hétfő

16. 00-tól érkezés, szoba elfoglalása
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Dr. Horváth Levente, református lelkipásztor, az erdélyi pszichoterápiás szenvedélybeteg-gondozás megteremtője


Kedd

8. 00 Imaközösség - Szeverényi János lelkipásztor, a MEE országos missziói lelkésze
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Nemeshegyi Dávid, rákoshegyi baptista lelkipásztor
10. 00 Szünet
10. 30 Előadás: Az egység kérdés az egyházban – Dr. Bijoy Koshi, az Interserve Nemzetközi Igazgatója. Tolmácsol: Dani Eszter, református lelkipásztor, a MRE Missziói Irodájának vezetője
12. 30 Ebéd
16. 00 Csoportfoglalkozások
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Dr. Horváth Levente, erdélyi református lelkipásztor


Szerda


8. 00 Imaközösség – Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor, az MPE alelnöke
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Nemeshegyi Dávid, rákoshegyi baptista lelkipásztor
10. 00 Szünet
10. 30 Előadás: A missziói közösség a társadalmi különbségek áthidalásában – Dr. Bijoy Koshi
12. 30 Ebéd
16. 00 Csoportfoglalkozások
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Dr. Horváth Levente, erdélyi református lelkipásztor


Csütörtök


8. 00 Imaközösség – Gyurkó József metodista lelkipásztor
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkipásztor
10. 00 Szünet
10. 30 Előadás: A misszió holisztikus megvalósulása – Dr. Bijoy Koshi
12. 30 Ebéd
16. 00 Csoportfoglalkozások
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Dr. Horváth Levente, erdélyi református lelkipásztor


Péntek


8. 00 Imaközösség - Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor, a BTA docense
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Rozgonyi Botond PTF tanszékvezető tanára
10. 00 Előadás: Dr. Garádi Péter, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnöke – A gyülekezet a világban   
11. 15 Úrvacsorai istentisztelet – Dr. Hecker Frigyes metodista lelkipásztor
12. 30 Ebéd – Elutazás


Csoportvezetők:
Szeverényi János, Prókai Árpád, Pintér Imre, Gyurkó József, Nemeshegyi Z.

 

A meghívólevelet itt töltheti le (2017)

A jelentkezési lapot itt töltheti le (2017)

Az Ökumenikus lelkészi konferencia 2017-es programtervezetét itt töltheti le! 

 

 

MEÖT Missziós nap Budaörsön


A budaörsi gyülekezetek hosszú évek óta dolgoznak együtt különböző missziós munkákban. Az együttműködés katolikus protestáns viszonylatban is igaz. A városban szolgáló lelkészek rendszeresen tartanak találkozókat, együtt imádkoznak a városért és egymásért.
A MEÖT Misszió Bizottsága évek óta szervez egy kiválasztott településen missziós napot. Október 9-én a Budaörsön valósult meg, az ez évi missziós nap, amibe Érdről is bekapcsolódott a Református Gyülekezet és a Késői Eső Pünkösdi Gyülekezet.
Délelőtt katolikus, görög katolikus, református, baptista, evangélikus és pünkösdi gyülekezetekben a MEÖT misszió bizottságának a tagjai voltak az igehirdetők. A lelkészi közös ebédet követően délután a Kőszikla Baptista Gyülekezet istentiszteleti helyén kötetlen beszélgetések, programegyeztetések voltak, majd a református gyülekezet látta vendégül a budaörsi gyülekezeteket. Ezen a záró istentiszteleten Gáncs Péter evangélikus püspök hirdette az igét, valamint Dr.Fischl Vilmos MEÖT főtitkár tartott előadást az oikumene-ről. A MEÖT Misszió Bizottságának a tagjai is részt vettek a liturgiában. A nap végén agape vendégség következett, ahol sok örömteli találkozás, beszélgetés tette teljessé a napot. Jó volt a Szentlélek jelenlétében a különböző hátterű keresztyéneknek együtt hallgatni az igét és megosztani a tapasztalatot egymással. Jövőre egy másik településen valósul meg a MEÖT hasonló rendezvénye.

D.I.

 

Joomla templates by a4joomla